เมนู

Buddy Radio


104.5 FM
ข้อมููลหลัก
บัดดี้เรดิโอ 104.5 MHz. หรือสถานีวิทยุเพื่อความมั่นคง จ.ยะลา ออกอากาศ 24 ชั่วโมง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับข่าวสารข้อมูลจากภาครัฐเอกชน
การติดต่อ
ประเทศไทย
ความคิดเห็นทั้งหมด