Safidy

Alliance


92.0 FM
Ny momba ahy
Ny Alliance 92 ao amin'ny maridrefy 92.00 FM dia onjam-peo mivohy bebe kokoa ny momba ny kolontsaina frantsay. Misy ihany koa ireo fandaharana famakafakana ara-politika sy ireo hetsika maro isan-karazany azonao henoina ao Ho an'ireo mila mahafantatra ny

Teny faneva

Votre Couleur Musicale

Ireo DJ

  • Solo Rasamoa
  • Andrianaivo Heritiana
  • Heritiana Raterajaona
  • Harry Rasamy
  • Tiana Ariel
Fifandraisana
B.P. 194, Antananarivo 101, Madagasikara
All comments