මෙනුව
ගිණුම
Part of Sri Lanka Broadcasting Corporation, City FM is a radio station that combines entertainment and information. Its team includes Anushka Anuranga bandara, harshana mayadunna, Wajira Jayawardhane and Amila Edirimanna, to name but a few.

ප්‍රධාන වැඩසටහන් මෙහෙයවන්නන්

  • Anushka Anuranga bandara
  • harshana mayadunna
  • Wajira Jayawardhane
  • Amila Edirimanna
  • Sujiwa Harishchandra
  • Himananda rajapakshe
  • Prasannna Chandhana Bandara
සම්බන්ධවන්න
Bauddhaloka Mawatha, Colombo 00700, Sri Lanka
සියලු අදහස් දැක්වීම්