මෙනුව

Y FM


92.7 FM
ගිණුම
2005 වර්ෂයේ මහරාජා මාධ්‍ය ජාලය යටතේ ශ්‍රී ලාංකීය තරුණ ප්‍රජාව අරඹයා ආරම්භ කරන ලද Y FM ගුවන් විදුලි නාලිකාව මේ වනවිට එහි ආරම්භක අරමුණු මුදුන්පත් කරගනිමින් තරුණ ප්‍රජාව අතර අංක එකේ ගුවන් විදුලි නාලිකාව බවට පත්ව ඇත. සංගීත වැඩසටහන් , අසන්නන්ගේ ගීත ඉල්ලීම් වැඩසටහන් සහ එළිමහන් සංගීත ප්‍රසංග සංවිධානය කිරීම ආදී තරුණ තරුණියන්ට වෙන්වූ වැඩසටහන් නිසා සුවහසක් තරුණ පරපුර Y FM වටා එක්ව සිටිති.

උද්‍යෝග පාඨය

The ඔරිජිනල් Youth Channel

ප්‍රධාන වැඩසටහන්

 • U & Y
 • හිනා Y
 • ඔයයි මායි
 • Y කැෆේ
 • Y හැන්දෑව
 • කෝඩුකාර රෑ

ප්‍රධාන වැඩසටහන් මෙහෙයවන්නන්

 • ක්‍රිෂ්
 • උමා
 • ශානි
 • රක්ෂිත
 • මධූ
 • නිදර්ශි
 • DJ නික්
 • මේනුක
 • මාෂා
 • ඉරෝෂන්
සම්බන්ධවන්න
මහරාජා මාධ්‍ය ජාලය, තැපැල් පෙට්ටිය අංක 25, අරලිය උයන , දෙපානම , පන්නිපිටිය, ශ්‍රී ලංකාව
සියලු අදහස් දැක්වීම්